วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน ค 0529 นครราชสีมา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผต ๗๗๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจารกการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) รอบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเกษตรช่วงแยกซอยข้างบ้านนายสงัด อุทัยกลาง (ชุมชนบัว ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๖๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางวีถนนสำราญราษฎร์ ซอยแยกสาธารณะช่วงบ้านนางละเอียด จันทร์กลาง ถึงลำเชียงไกร (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อเทอโมมิเตอร์อินฟาเรท จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสำราญราษฏร์ ซอยแยกถนนสาธารณะ ช่วงบ้านนางเอื้อน จันทร์กลาง (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฏร์พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง