วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฏร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนบ้านเพิ่ม ช่วงแยกถนนข้างอ่างเก็บน้ำสวนผัก (ชุมชนสวนผัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสง ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ตรงข้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ (ชุมชนบัว ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน 350 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 V GT 120 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำยากำจัดยุง จำนวน 24 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 367 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง