วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2567
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๒๒ ใบ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสาธารณะข้างบ่อขยะ(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน ๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ฺหมายเลขทะเบียน กม.๑๖๒๙ นครราชสีมา จำนวน ๘ รายการของงานเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต พื้นที่ไม่จำกัดเป็นเวลา ๑๒ เดือน (เริ่ม ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ วัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
14  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค.๖๕๗๔ นครราชสีมา จำนวน ๙ รายการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างเหมาตัดแว่นสำหรับผู้สูงอายุจำนวน ๓๐๐ อัน ตามโครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง