วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 3 ช่วงแยกถนนสาธารณฯ หลังศาลาชุมชน (ชุมชนโนนหมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 6 แยกถนนสาธารณะไปลำเชียงไกร ซอยทำนบปลัดแสง (ชุมชนโนนหมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฏร์บำรุง) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ 291-60-0011 และ 291-60-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้าย MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 83-9666 นครราชสีมา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ (อีแต๋น) หมายเลขทะเบียน ฆก 9447 นครราชสีมา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง