วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมา จำนวน 14 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน กน 3031 นครราชสีมา จำนวน 8 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี (สวนสาธารณะชุมชนบัว ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง