วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขอบทางเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทั้งสองฝั่งถนนศรีธานี ซอย 3 ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท 6019 โนนสูง-โนนไทย ช่วงทางแยก ถนนรถไฟอุทิศถึงซุ้มประตูชุมชน (ชุมชนบ้านเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านบัว ช่วงทางเข้าศาลาชุมชน ชุมชนบัว 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัดสุอื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง