วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-51-0060 และ รหัส 420-50-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 47 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
เช่าต่อสัญญาเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโนนสูง ระยะเวลา 1 ปี (1 เมษายน 2563-31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 89-5778 และหมายเลขทะเบียน 89-5779 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน กน 3031 นครราชสีมา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 350 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนเกษตร ซอย ๔ (ชุมชนบัว ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ-โนนสูง (ช่วงสี่แยกถนนมิตรภาพ-โนนสูงตัดกับถนนศรีธานี ถึงสามแยกถนนเลี่ยงเมือง) ชุมชนตลาดใหม่และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง