วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปังบประมาณ ๒๕๖๓ (จำนวน ๖๓ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดัับก่่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ช่วงเปฺิดภาคเรียน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ (จำนวน ๖๓ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมา จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงินของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโนนสูง สำหรัับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน ค0529 นม.จำนวน 22 รายการ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างเปลี่ยนชุดดรัม (สีดำ) สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417-61-0013 จำนวน 1 ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผต ๗๗๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง