วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา ๔ ถึงชุมชนแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์แบบแปลน (RICOH) รหัส 417-54-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารกำจัดหนู) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง