วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่มตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลาชุมชนบ้านเพิ่มถึงถนนแยกสระวัดร้างตัดถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๖ ชุมชนบ้านเพิ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำกระทงเทศบาล ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาข้าวต้ม ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมไฟประดับ จำนวน 1 ชุด ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายตามโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงารปรับปรุงถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๐ (ข้างวัดโนนหมัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)