วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,700 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง รหัส 420-49-0051 และ รหัส 420-49-0052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กม 1629 นครราชสีมา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ปากลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว พร้อมฮอร์น) จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพงดับเบิ้ล 2 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง