วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 11 ช่วงแยกถนนสาธารณฯข้างบ้านนายสง่า บัวป้อม (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายผ่อน (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 1 ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ข้างบ้านนายสวงค์ หวังพูนกลาง (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-9667 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง