วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2562
ปรับปรุงต่อเติมอาคารกองวิชาการและแผนงานสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
9  ต.ค. 2562
เครื่องพ่นสารเคมีระบบละอองฝอยละเอียด ยูแอลวี ชนิดตั้งบนรถยนต์
9  ต.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย
9  ต.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่
9  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๙ (ชุมชนโนนหมัน)
9  ต.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๘ (ชุมชนโนนหมัน)
9  ต.ค. 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงทางเท้าและชอบคันหิน ถนนสำราญราษฎร์ ช่่วงหลังสำนักงานเทศบาลถึงแยกทางลงอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟ (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า)
9  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานจ้างเหมาผู้นำออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมรางวีถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าปากซอย (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนบ้านเพิ่ม ช่วงแยกถนนสาธารณะข้างบ้านนางสายม่าน (ชุมชนบ้านเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง