วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าว กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ 644 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องพ่นสารเคมีระบบละอองฝอยละเอียด ยูแอลวี ชนิดตั้งบนรถยนต์ จำนวน ๑ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนรถไฟอุทิศช่วงอุโมงค์ลอดทางรถไฟหลังเทศบาล(ชุมชนตลาดใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง