วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงิน(ดอกเบี้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุก จำนวน ๔ เส้น) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน ๓ รายการ)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓๔๑ นครราชสีมา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผท ๙๖๓๑ นครราชสีมา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างค่าอาหารว่างและอาหารตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง