เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


การประชุมแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลโนนสูง ได้กำหนดจัดการประชุมแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสูง โดยการประชุมดังกล่าวจัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2020-02-04
2020-02-03
2020-02-03
2020-02-03
2019-11-13
2019-11-11
2019-11-08
2019-11-07
2019-11-06
2019-11-05