เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 

  การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการสุขภาพในโรงเรียน
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย
  งานวันข้าวประจำปี 2566 สืบสานตำนานข้าวชาวโนนสูง
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์สวนโนนนา (โรงยิม) เทศบาลตำบลโนนสูง
  ลงนามถวายพระพร บันทึกภาพกิจกรรม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงสูงแทนตำแหน่งที่ว่าง

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020
     
     

 
 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง 145 ถนนศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทร. 044-379270
E- mail: admin@nonsung.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign