เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 

  งานแห่เทียนพรรษา ปี 2562
      

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม อ...

  การออกฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย ปี 2562
      

เทศบาลตำบลโนนสูง ออกฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย ทั้ง 13 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง โดยเริ่มออกฉ...

  การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพั...
      

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง  เมื่อวัน...
 
 
 
งานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
งานบรมราชาภิเษก
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553