เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒


   ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง หน่วยงานราชการ พ่อค้าแม่ค้า เยาวชนและประชาชนได้ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เพิ่มพูนความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข โดยในงานประกอบด้วย การออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาฟุตซอล กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาเปตอง กีฬาบาสเกตบอล และกิจกรรมล้วงไหพาโชคของชมรมผู้สูงอายุ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะโนนนาและสนามกีฬาชั่วคราวหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง 


2020-02-04
2020-02-03
2020-02-03
2020-02-03
2019-11-13
2019-11-11
2019-11-08
2019-11-07
2019-11-06
2019-11-05