เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


การจัดตั้งศูนย์ ๗ วัน อันตราย (ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓)


      ด้วยในช่วงเทศกาลปีหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการสัญจรเพื่อเดินทางกลัับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก เทศบาลตำบลโนนสูงร่วมกับสถานีตำรวจภูธรโนนสูงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อลดการสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ และเพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง และอำนวยความสะดวก สร้างความอบอุ่นแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าวขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


2020-06-29
2020-04-27
2020-04-24
2020-04-23
2020-04-16
2020-04-13
2020-04-10
2020-04-01
2020-03-31
2020-03-30