เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ชุมชนสวนผัก ตรวจสอบข้อมูลผู้เลี้ยง โค กระบือ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากโรค ล้มปี สกิน


นางสาวชัชฎา  เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ชุมชนสวนผักตรวจสอบข้อมูล ผู้เลี้ยง โค กระบือ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจาก โรคลัมปี สกิน ซึ่งระบาดในเขตพื้นที่ นครราชสีมา ในการนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรค เทศบาลตำบลโนนสูงจึงดำเนินการพ่นสารเคมี หมอกควัน ป้องกัน ยุง แมลงที่อาจเป็นพาหะของโรค ในวันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 

2021-07-23
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-16
2021-07-16
2021-07-16
2021-07-15