เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ฉัดพ่นสารเคมี หมอกควัน ป้องกันยุง แมลงที่อาจเป็นพาหะของโรคลัมปี สกิน ชุมชนโนนหมันและบัว 2


วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ชุมชนโนนหมันและบัว2 ตรวจสอบข้อมูลผู้เลี้ยงโค กระบือ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน ซึ่งระบาดในเขตพื้นนครราชสีมา ในการนี้ นายเฉลิมพงษ์ กมลกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรค เทศบาลตำบลโนนสูงจึงดำเนินการพ่นสารเคมี หมอกควันป้องกันยุง แมลงที่อาจเป็นพาหะของโรค เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ชุมชนโนนหมัน และบัว2

2021-07-23
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-16
2021-07-16
2021-07-16
2021-07-15