เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


งานพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค 4 - 6 พฤษภาคม 2562


เทศบาลตำบลโนนสูงร่วมกับทุกภาคส่วนราชการและประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมพิธ๊บรมราชาภิเษก 4-6 พฤษภาคม 2562  


2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-05-07
2019-04-16
2019-03-06
2019-02-26
2019-02-25
2019-01-21
2019-01-14