เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


งานพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค 4 - 6 พฤษภาคม 2562


เทศบาลตำบลโนนสูงร่วมกับทุกภาคส่วนราชการและประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมพิธ๊บรมราชาภิเษก 4-6 พฤษภาคม 2562  


2020-02-04
2020-02-03
2020-02-03
2020-02-03
2019-11-13
2019-11-11
2019-11-08
2019-11-07
2019-11-06
2019-11-05