เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


งานแห่เทียนพรรษา ปี 2562


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

2. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

3. เพื่อให้ประชาชนเกิดความสามัคคี ร่วมมือ ในการจัดกิจกรรม

4. เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญเข้าพรรษา

 


2019-07-19
2019-07-03
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-05-07
2019-04-16
2019-03-06
2019-02-26
2019-02-25