เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


การออกฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย ปี 2562


เทศบาลตำบลโนนสูง ออกฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย ทั้ง 13 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง โดยเริ่มออกฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลายเมื่อวันที่ 03 - 26 กรกฎาคม 2562


2019-11-13
2019-11-11
2019-11-08
2019-11-07
2019-11-06
2019-11-05
2019-11-04
2019-11-01
2019-07-19
2019-07-03