เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

คณะผู้บริหาร


นายประสงค์  โพธิ์มีศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง


 นายธีร ธรรมธารีย์
    นายศิวฤทธิ์ โพธิ์มีศิริ  
รองนายกเทศมนตรี
  รองนายกเทศมนตรีนายวรการ  ทัดกลาง 
นางนิจพร  จินตนามณีรัตน์
เลขานุการนายก

 ที่ปรึกษานายก