เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเชิด  กำเนิดกลาง
ประธานสภา
นางสาวชัชฎา  เต็มปีติกุล
รองประธานสภา
นางรดา  พรจุติภัทร์ นายทวน  สงกรานต์ นายเฉลิม  กลึงกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายเจริญ  ตรีกลาง
นายแทน  แจ่มกลาง
นายมนูญ  นาคจำศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล


นายเชิด  มีเกาะ นายอาจ  สังสกฤษณ์ นายสุรพงษ์  วัชระสุขโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล