เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเชิด  กำเนิดกลาง
ประธานสภา
นางสาวชัชฎา  เต็มปีติกุล
รองประธานสภา

 

นายบุญส่ง  สิงห์กลาง
นางรดา  พรจุติภัทร์
นายทวน  สงกรานต์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายเฉลิม  กลึงกลาง
นายแทน  แจ่มกลาง
นายมนูญ  นาคจำศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายเจริญ  ตรีกลาง
นายเชิด  มีเกาะ
นายอาจ  สังสกฤษณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายสุรพงษ์  วัชระสุขโพธิ์
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล