เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

หัวหน้าส่วนราชการ


 

นายณัฐพล  ตะเภาน้อย

ปลัดเทศบาล


นายสุรัส  งานโคกสูง

รองปลัดเทศบาล

 


 

นายอดิศักดิ์ พ่วงศิริ

นางประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานนางสาวจีรนันท์ กรกชกร

นางจารุวรรณ สื่อกลาง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองคลัง


 


   

นางรัชนี อริยรักษ์

นางประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม