เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

หัวหน้าส่วนราชการ

 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


 

นายณัฐพล  ตะเภาน้อย

ปลัดเทศบาล


นายสุรัส  งานโคกสูง

รองปลัดเทศบาล

 


 

นายอดิศักดิ์ พ่วงศิริ นางประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นางอัญชุลี ตรงด่านกลาง

นางจารุวรรณ สื่อกลาง

รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางรัชนี อริยรักษ์ นางประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม