เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

หัวหน้าส่วนราชการ

 นายณัฐพล  ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล


นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
นางรัชนี  อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 


 

นายอดิศักดิ์ พ่วงศิริ นางประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ

นางเกวลิน  อุ่นเจริญ

รองปลัดเทศบาลฯ รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางรัชนี อริยรักษ์ นางประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม