เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

หัวหน้าส่วนราชการ

 นายณัฐพล  ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล


-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล

นางรัชนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 


 

นายอดิศักดิ์ พ่วงศิริ นางประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางอัญชุลี ตรงด่านกลาง

-

รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางรัชนี อริยรักษ์ นางประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม