เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง
ปลัดเทศบาล


นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายอภินันท์  พินิจพงษ์
นางสาวกัลยารัตน์  สวัสดิ์นะที
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายคำผุน เรียงนอก

นางเกวลิน  อุ่นเจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสาวโชตณา  พงษ์สุวรรณ
นายประมวล  กองแก้ว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม