เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

สำนักปลัดเทศบาล


 

นายณัฐพล  ตะเภาน้อย

ปลัดเทศบาล

     
 


 
 
นายสุรัส งานโคกสูง
รองปลัดเทศบาล
 
 


 
 
นางรัชนี  อริยรักษ์
 
 
รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

 

ฝ่ายอำนวยการ 

 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 

 

 

 


 

       

  จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก     นายสมชาย  ธูปเทียน
 

       

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 


 

 


 

นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ
นายเอกวิทย์ วุฒิเสลา

จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากร
งานเทศกิจ
 


 

 

 


 


นายอนุวัตร บุญมี
 
นายธีระวัฒน์ ปิ่นนิกร
นายกฤต ศรีรักสัตย์

ลูกจ้างประจำ 

                 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

         ลูกจ้างประจำ
 

นางอัมพร เกษตรเวทิน

นางสวั่น ปัทมะศิริ

ดต.ถวัลย์ คล่องใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
ลูกจ้างประจำ


 ตำรวจเทศกิจ

  

 

 

นายวรวุฒิ ปลั่งกลาง
นายสุธรรม ดอกแขมกลาง
 
ลูกจ้างประจำ

 เจ้าพนักงานป้องกันฯ

               
 
 
 

 

 

 


 

 

 

 
 
 
นายสมนึก สันกลาง
 

 

 ลูกจ้างประจำ

              

 
 
    
 

 

 
 
 
นางพรสวรรค์ แก้วกลาง
 
 

    ลูกจ้างประจำ 

               

 

 


 
 
 
นายเรือง โสรัจ  
 

 

 

ลูกจ้างประจำ

 

   

 

 

 

 
 
 
 
นายไพรัช  แนบกลาง
 
 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ


   นายวิชาญ เหลือกลาง

  พนักงานจ้างตามภารกิจ


  นายธีระยุทธ์ ศรีธรรมพงษ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ