เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

สำนักปลัดเทศบาล


 

นายณัฐพล  ตะเภาน้อย

ปลัดเทศบาล

 

 
 
นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
 

รองปลัดเทศบาล
นางเพ็ญนี  สุคำภา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

ฝ่ายอำนวยการ 

 ฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ

 

 

 

 

 


  จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก    จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก
 

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


 

 


 

นายเอกวิทย์ วุฒิเสลา นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ นายสุธรรม ดอกแขมกลาง นายวรวุฒิ ปลั่งกลาง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัตงาน
หัวหน้างานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้างานเทศกิจ
  
    นายธีระวัฒน์  ปิ่นนิกร   นางพรสวรรค์ แก้วกลาง
       ดต.ถวัลย์ คล่องใจ
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน        
        พนักงานวิทยุ


          ตำรวจเทศกิจ