เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

สำนักปลัดเทศบาล


 

นายณัฐพล  ตะเภาน้อย

ปลัดเทศบาล

 

 
 
นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
 

รองปลัดเทศบาลนางรัชนี  อริยรักษ์


รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

ฝ่ายอำนวยการ 

 ฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ

 

 

 

 

 


  จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก    จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก
 

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


 


 

นางสาวป้ทมา บรรจง
นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ นางสาวศิริพร เพ็งกลาง
นางพรสวรรค์ แก้วกลาง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัตงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
พนักงานวิทยุ
ช่วยงานธุรการ
  

จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 

         

 


นายสุธรรม ดอกแขมกลาง              นายธีระวัฒน์  ปิ่นนิกร
นายวรวุฒิ  ปลั่งกลาง ร.ต.ต.ถวัลย์ คล่องใจ
หัวหน้างานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

หัวหน้างานเทศกิจ
ตำรวจเทศกิจ