เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

สำนักปลัดเทศบาล


 

นายณัฐพล  ตะเภาน้อย

ปลัดเทศบาล

นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


ฝ่ายอำนวยการ 

 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 

 

 

 

 


จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก
 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 

 

 

 


  นายชานนท์  กกสันเทียะ    นายกฤษณะ โพธิ์มีศิริ
 

นิติกรชำนาญการ  นิติกรชำนาญการ


นางสาวปัทมา  บรรจง
นางฉวีวรรณ วณิชวรากิจ นางสาวศิริพร เพ็งกลาง

นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก


รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 

นายสุธรรม ดอกแขมกลาง นายธีระวัฒน์  ปิ่นนิกร นายวรวุฒิ  ปลั่งกลาง ร.ต.ต.ถวัลย์ คล่องใจ
หัวหน้างานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน หัวหน้างานเทศกิจ ตำรวจเทศกิจนางพรสวรรค์ แก้วกลาง


พนักงานวิทยุ