เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

สำนักปลัดเทศบาล


 

นายณัฐพล  ตะเภาน้อย

ปลัดเทศบาล

     
 


 
 
นายสุรัส งานโคกสูง
รองปลัดเทศบาล
 
 


 
 
นางรัชนี  อริยรักษ์
 
 
รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

 

ฝ่ายอำนวยการ 

 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 

 

 

 


 

       

  จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก     นายสมชาย  ธูปเทียน
 

       

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 


 

 


 

นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ
นายเอกวิทย์ วุฒิเสลา
นายสุธรรม ดอกแขมกลาง
จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
งานเทศกิจ
 


 

 

 

 


นายอนุวัตร บุญมี
 
นายธีระวัฒน์  ปิ่นนิกร

พนักงานขับรถยนต์ 

                 

 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

         

นางอัมพร เกษตรเวทิน
นางสวั่น ปัทมะศิริ
นางพรสวรรค์ แก้วกลาง
ดต.ถวัลย์ คล่องใจ
คนงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
  พนักงานวิทยุ

 ตำรวจเทศกิจ

 


 

 

 
  นายวรวุฒิ ปลั่งกลาง
 นายเรือง โสรัจ
  
 
เจ้าพนักงานเทศกิจ
 พนักงานขับรถยนต์