เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

สำนักปลัดเทศบาล


 

นายณัฐพล  ตะเภาน้อย

ปลัดเทศบาล

นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ


 

 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 


จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก

จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  -ว่าง- -ว่าง-  
 
นิติกรชำนาญการ นิติกรชำนาญการ

นางสาวปัทมา  บรรจง
นายรัฐกร มะเริงสิทธิ์ นางฉวีวรรณ วณิชวรากิจ นางสาวศิริพร เพ็งกลาง
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก


รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายสุธรรม ดอกแขมกลาง นายถิรภัทร  ปิ่นนิกร นายอัครวัฒน์ ไพดีพะเนาว์ นายเจริญพงษ์ สำราญกลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ


นายวรวุฒิ  ปลั่งกลาง ร.ต.ต.ถวัลย์ คล่องใจ นายอุทัย   สังข์ดอน

เจ้าพนักงานเทศกิจ ตำรวจเทศกิจ เจ้าพนักงานเทศกิจ
นางพรสวรรค์ แก้วกลาง


พนักงานวิทยุ