เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล


 

นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง

ปลัดเทศบาล

นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ


 

 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 


จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก

นายยุทธนา  แทงตลาด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

นายโชติธนินท์  วีระธัญญเวทย์ นางสาวสุภาวดี  สุรเนตร  
 
นิติกร ปฏิบัติการ นิติกร ปฏิบัติการ

นางสาวปัทมา  บรรจง
นายรัฐกร มะเริงสิทธิ์ นางฉวีวรรณ วณิชวรากิจ นางสาวศิริพร เพ็งกลาง
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายยุทธนา  แทงตลาดหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ว่าง -
นายถิรภัทร  ปิ่นนิกร นายอัครวัฒน์ ไพดีพะเนาว์ นายเจริญพงษ์ สำราญกลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ


นายวรวุฒิ  ปลั่งกลาง ร.ต.ต.ถวัลย์ คล่องใจ นายอุทัย   สังข์ดอน

เจ้าพนักงานเทศกิจ ตำรวจเทศกิจ เจ้าพนักงานเทศกิจ
นางพรสวรรค์ แก้วกลาง


พนักงานวิทยุ