เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

สำนักปลัดเทศบาล


 

นายณัฐพล  ตะเภาน้อย

ปลัดเทศบาล

     
 


 
 
นายสุรัส งานโคกสูง
รองปลัดเทศบาล
 
 


 
 
นางรัชนี  อริยรักษ์
 
 
รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

 

ฝ่ายอำนวยการ 

 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 

 

 

 


 

       

  จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก     นายสมชาย  ธูปเทียน
 

       

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 


  

นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ
นายเอกวิทย์ วุฒิเสลา
นายธีระวัฒน์ ปิ่นนิกร
จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
งานเทศกิจ
 


 

 

 

 


นายอนุวัตร บุญมี
 
นายสุธรรม ดอกแขมกลาง
นายกฤต ศรีรักสัตย์

ลูกจ้างประจำ 

                 

 เจ้าพนักงานป้องกันฯ

         ลูกจ้างประจำ 

นางอัมพร เกษตรเวทิน
นางสวั่น ปัทมะศิริ
นางพรสวรรค์ แก้วกลาง
ดต.ถวัลย์ คล่องใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
ลูกจ้างประจำ
  ลูกจ้างประจำ

 ตำรวจเทศกิจ 


 นายสมนึก สันกลาง 
นายวรวุฒิ ปลั่งกลาง
 นายเรือง โสรัจ 
นายไพรัช  แนบกลาง
  ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างประจำ
 ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ