เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

สำนักปลัดเทศบาล


 

นายณัฐพล  ตะเภาน้อย

ปลัดเทศบาล

 

 
 
นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
 

รองปลัดเทศบาล
 


 
 
นางรัชนี  อริยรักษ์
 
 
รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

 

ฝ่ายอำนวยการ 

 ฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ

 

 

 

 

 

       

  จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก    จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก
 

       

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 


 

 


 

นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ
นายเอกวิทย์ วุฒิเสลา
นายสุธรรม ดอกแขมกลาง
นายวรวุฒิ ปลั่งกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้างานเทศกิจ
 


 

 

 

นายอนุวัตร บุญมี
นายธีระวัฒน์  ปิ่นนิกร
นางสวั่น ปัทมะศิริ
นางพรสวรรค์ แก้วกลาง

พนักงานขับรถยนต์ 

 เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

        พนักงานวิทยุ


  นายเรือง โสรัจ
ดต.ถวัลย์ คล่องใจ -ว่าง-

พนักงานขับรถยนต์
 ตำรวจเทศกิจ
คนงานทั่วไป