เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

สำนักปลัดเทศบาล


 

นายณัฐพล  ตะเภาน้อย

ปลัดเทศบาล

     
 


 
 
นายสุรัส งานโคกสูง
รองปลัดเทศบาล
 
 

 

 
 
นายธีระพัฒน์ สื่อกลาง
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 

 

ฝ่ายอำนวยการ 

 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 

 

 

 


 

       

        จ.อ.สมชาย เดื่อกระโทก              นายวินิจ เลิศประวัติ
 

       

         หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ   หัวหน้างานป้องกันและรักษาความสงบ

 


 

 


 

นางวนิดา  พินิจพงษ์ 
นางสาวศิริพร รุจาคม
นายสุระ เทพกลาง
จ.อ.สมชาย เดื่อกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ 4
บุคลากร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ6
งานเทศกิจ
 


 

 

 


 


นายอนุวัตร บุญมี
 
นายธีระวัฒน์ ปิ่นนิกร
นายกฤต ศรีรักสัตย์

ลูกจ้างประจำ 

                 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ4

                ลูกจ้างประจำ
 

นางอัมพร เกษตรเวทิน

นางสวั่น ปัทมะศิริ
นายโกศล ไกรวัลย์
ดต.ถวัลย์ คล่องใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
ลูกจ้างประจำ

 เจ้าพนักงานป้องกันฯ

 ตำรวจเทศกิจ

  

 

 

นายวรวุฒิ ปลั่งกลาง
นายสุธรรม ดอกแขมกลาง
 
ลูกจ้างประจำ

 เจ้าพนักงานป้องกันฯ

               
 
 
 

 

 

 


 

 

 

 
 
 
นายสมนึก สันกลาง
 

 

 ลูกจ้างประจำ

              

 
 
    
 

 

 
 
 
นางพรสวรรค์ แก้วกลาง
 
 

    ลูกจ้างประจำ 

               

 

 


 
 
 
นายเรือง โสรัจ  
 

 

 

ลูกจ้างประจำ

 

   

 

 

 

 
 
 
 
นายไพรัช  แนบกลาง
 
 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ


   นายวิชาญ เหลือกลาง

  พนักงานจ้างตามภารกิจ


          นายธีระยุทธ์ ศรีธรรมพงษ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ