เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

กองวิชาการและแผนงาน

 

 

 

นางประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ

 

 

 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


 
 
 นางสาวนัฐวดี  จงกลกลาง
 นายประภากร ปานกลาง
 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ(นักบริหารงานทั่วไป)
   
ฝ่ายบริการและเผยแพร่
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ       
ฝ่ายนิติการ ฝ่ายนิติการ
นางฉวีวรรณ วณิชวรากิจ นางสาวสุภัสสร ปางจูม นายชานนท์  กกสันเทียะ นายกฤษณะ โพธิ์มีศิริ
เจ้าพนักงานธรุการ
ชำนาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรชำนาญการ
 นิติกรชำนาญการ
 

 

 นายศักดิ์ชาย ขุนนิล

 

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ช่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น