เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวกัลยารัตน์  สวัสดิ์นะที

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 
 
นางกรรณิการ์    ศรีขาว  นายประภากร ปานกลาง
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานบริหารงานทั่วไป งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ


นางสาวศิริรัตน์  อุทัยกลาง
นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ นางสาวจริยา ฝ่ายกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

 

 

 นางกัลยา อริยสุระ


 
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นายประภากร ปานกลาง

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


นางสาวจริยา ฝ่ายกระโทก
นายวสุรัตน์ภาคย์ ปลั่งกลาง
นายอรรถวุฒิ ปานกลาง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป