เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวกัลยารัตน์  สวัสดิ์นะที

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 
 
นางกรรณิการ์    ศรีขาว  นายประภากร ปานกลาง
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานบริหารงานทั่วไป งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

ว่าง
นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ นางสาวจริยา ฝ่ายกระโทก  นายศักดิ์ชาย ขุนนิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 

 

 

 นางกัลยา อริยสุระ


 
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นายประภากร ปานกลาง

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นางสาวจริยา ฝ่ายกระโทก นายศักดิ์ชาย ขุนนิล
นายวสุรัตน์ภาคย์ ปลั่งกลาง
นายอรรถวุฒิ ปานกลาง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ชำนาญงาน
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป