เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

กองวิชาการและแผนงาน

 

 

 

นางประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ

 

 

 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

   
  นางสาวนัฐวดี  จงกลกลาง  
  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
     
ฝ่ายบริการและเผยแพร่
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ       
ฝ่ายนิติการ ฝ่ายนิติการ


 

 


 

 

นายประภากร ปานกลาง นางสาวสุภัสสร ปางจูม นายชานนท์  กกสันเทียะ นายกฤษณะ โพธิ์มีศิริ

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ(นักบริหารงานทั่วไป)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรชำนาญการ  นิติกรชำนาญการ
 

 

 

นางฉวีวรรณ วณิชวรากิจ

 

 

  เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน

 
 
 
 

นายศักดิ์ชาย ขุนนิล

 
 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานช่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น