เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

กองคลัง

 

ฝ่ายบริหารงานคลัง
 
 

 
 
นางจารุวรรณ สื่อกลาง
 
 

 ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 งานการเงิน

 งานพัสดุ

งานระเบียบการคลัง
 


 


 

 นางสุวรรณี ปานเจริญศักดิ์

นางยุพิน บุญพัฒน์
นางณิรชา อาจจุฬา

 นักวิชาการการเงินและบัญชี

 เจ้าพนักงานพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
 


 


 

 นางเขมจิรา โลพันดุง

นางอรัญญา ศิริม่วง
 

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้างทั่วไป
 
   

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
ฝ่ายพัฒนารายได้
 

 งานพัฒนารายได้

 

งานผลประโยชน์
   
 
 


 

นายอุดมจันทร  ปรัชายยุทธ

 
นายอุดมจันทร  ปรีชายยุทธ์

จ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
 

   
นางพรสวรรค์ แก้วกลาง
   
ลูกจ้างประจำ
   
 
 

 ฝ่ายบริการงานทั่วไป

 
   


 
 

 นางแสงอรุณ วิศิษฏ์นันทกร

 
   
 

 งานธุรการ

 

งานทางการเงิน

 

 

 

 นางพรศิริ ชาวไร่

 
 
                  เจ้าหน้าที่ธุรการ 5  
 
   
 
 

 ฝ่ายแผนที่ภาษี

   
 

 งานแผนที่ทะเบียนทรัพย์สิน

 
   
 
   


 
 

 นางสาวสินิทร์ สิงหศิริ

 

 

 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้