เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

กองคลัง

 

ฝ่ายบริหารงานคลัง
 
 

 
 
นางจารุวรรณ สื่อกลาง
 
 

 ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 งานการเงิน

 งานพัสดุ

งานระเบียบการคลัง


 

 นางสุวรรณี ปานเจริญศักดิ์

นางสิริพิมล วิศิษฏ์นันทกร
นางณิรชา อาจจุฬา

 นักวิชาการการเงินและบัญชี

 เจ้าพนักงานพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   นางเขมจิรา โลพันดุง

นางยุพิน บุญพัฒน์
นางพรศิริ ชาวไร่

ลูกจ้างประจำ

เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
         งานพัฒนารายได้


ฝ่ายพัฒนารายได้


 งานผลประโยชน์


             นางสิริ สิงหศิริ
             นางสิริ สิงหศิริ
 นางสิริ สิงหศิริ
      เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้       เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 

ฝ่ายแผนที่ภาษี

 

     งานแผนที่ทะเบียนทรัพย์สิน  
 

 

นางสิริ สิงหศิริ

 นางอรัญญา ศิริม่วง

จ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 พนักงานจ้างทั่วไป