เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

กองคลัง

 

ฝ่ายบริหารงานคลัง
 
 

 
 
นางเกวลิน  อุ่นเจริญ
 
 

ผู้อำนวยการ กองคลัง

 

 งานการเงิน

 งานพัสดุ

งานระเบียบการคลัง นางสุวรรณี ปานเจริญศักดิ์

นางสิริพิมล วิศิษฏ์นันทกร
นางสาวพิมพ์ชนก  คูณกลาง

 นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  


 

 นางเขมจิรา โลพันดุง

นางยุพิน บุญพัฒน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
งานพัฒนารายได้

งานผลประโยชน์

ฝ่ายแผนที่ภาษี

งานแผนที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางอนงค์ลักษณ์  หลวงกลาง


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน    
  นางสิริ สิงหศิริ

 


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน