เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

กองคลัง

 

ฝ่ายบริหารงานคลัง
 
 

 
 
นางเกวลิน  อุ่นเจริญ
 
 

ผู้อำนวยการ กองคลัง

  งานการเงิน

งานพัฒนารายได้
งานระเบียบการคลัง นางสุวรรณี ปานเจริญศักดิ์

นางอนงค์ลักษณ์  หลวงกลาง
นางสาวพิมพ์ชนก  คูณกลาง

 นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  

งานพัสดุ

 

 นางเขมจิรา โลพันดุง

นางยุพิน บุญพัฒน์
นางสิริพิมล วิศิษฏ์นันทกร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
งานผลประโยชน์
นางสิริ สิงหศิริ

    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
ฝ่ายแผนที่ภาษี
งานแผนที่ทะเบียนทรัพย์สิน