เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
กองคลัง

 


 
 


 
นางเกวลิน  อุ่นเจริญ
 
 

ผู้อำนวยการ กองคลัง

 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้


ว่าง

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 งานการเงิน


งานพัสดุ 

 นางสุวรรณี ปานเจริญศักดิ์


นางอนงค์ลักษณ์  หลวงกลาง

 นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางยุพิน บุญพัฒน์
นางสิริ สิงหศิริ
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน นางสิริพิมล วิศิษฏ์นันทกรเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวณัชชา  ยินขุนทด


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเขมจิรา โลพันดุง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี