เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

กองคลัง

 

ฝ่ายบริหารงานคลัง
 
 
 
 
นางสุวรรณี ปานเจริญศักดิ์
 
 

 รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 งานการเงิน

 งานพัสดุ

งานระเบียบการคลัง นางสุวรรณี ปานเจริญศักดิ์

นางสิริพิมล วิศิษฏ์นันทกร

 นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   นางเขมจิรา โลพันดุง

นางยุพิน บุญพัฒน์
นางพรศิริ ชาวไร่

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
         งานพัฒนารายได้


 งานผลประโยชน์


ฝ่ายแผนที่ภาษี

งานแผนที่ทะเบียนทรัพย์สิน

             นางสิริ สิงหศิริ
            นางสิริ สิงหศิริ
นางสิริ สิงหศิริ
      เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
จ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน