เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

กองช่าง

 
 

 

 

นายอดิศักดิ์ พ่วงศิริ

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 
 

 

 

 

 

 

 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

  

นายยงยุทธ กระจ่างโพธิ์

นายเต็มยศ แสนมั่น 

 รก.หัวหน้างานวิศวกรรม

หัวหน้างานสถาปัตยกรรม

รก.หัวหน้างานผังเมือง
 

 

 


 

 ช่างเขียนแบบ

ช่างเขียนแบบ

ผู้ช่วยช่าง

 

 


 

 

 ผู้ช่วยช่าง

 
 
 

 

 

นายชาติ ชมชื่น

 

 

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 

 


 นายชาติ ชมชื่น

 

นายชาติ  ชมชื่น 

 หัวหน้างานโยธา

รก.หัวหน้างานสวนสาธารณะ

หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้า
 

นายเต็มยศ แสนมั่น

นายก้าน เกิดนอก

นายวรเดช โชคชวณัฐ์ 

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าคนงานสวน

หัวหน้างานไฟฟ้า

 

 

 นายเสริม มีเกาะ

 

 

 หัวหน้าคนงานโยธา

 
 
 

 

 

 

 

   
  

นายสมบัติ เกิดโมลี
นางปราณี ชั้นกลาง

 

  เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ