เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

กองช่าง

 
 

 

 

ว่าง

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายการโยธา

 

-ว่าง-

นายชาติ ชมชื่น
    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

 หัวหน้าฝ่ายการโยธานายยงยุทธ กระจ่างโพธิ์

นายวรเดช โชคชวณัฐ์ 

สถาปนิกปฏิบัติการ


นายช่างไฟฟ้า


 

นางจิดาภา  อินทรกำแหง

 

นายสมบัติ เกิดโมลี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 


  เจ้าพนักงานธุรการ

 


 

 นางปราณี ชั้นกลาง


 
 คนงานทั่วไป
 


 


 นางสาวสุภาพร  มีเกาะ

 


คนงานทั่วไป

 

 

 

นายชญานนท์  พ่วงศิรีคนงานทั่วไป