เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

กองการศึกษา

 

 

 

นายณัฐพล  ตะเภาน้อย

ปลัดเทศบาล 

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 
ฝ่ายแผนงานและโครงการ

 
 

 นางสุนีย์ พ่วงกลาง

งานแผนงานและโครงการ

 นางอรุณนา วัฒนานนท์

งานระบบสารสนเทศ

นางแสงอรุณ  วิศิษฏ์นันทกร

งานงบประมาณ 

 


 

 

งานระบบสารสนเทศ

นางอรุณนา วัฒนานนท์ 

งานงบประมาณ
 
 

 

 

  นางสุนีย์ พ่วงกลาง 

งานธุรการ

 

 

 
ฝ่ายบริการการศึกษา

 
 

 

งานการเจ้าหน้าที่

 

 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

นางสุนีย์ พ่วงกลาง 

งานโรงเรียน


 

  นางสุนีย์ พ่วงกลาง

งานกิจการนักเรียน

 

งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักฐาน
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 

 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและอัธยาศัย

 
 

 นางสุนีย์ พ่วงกลาง

 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

 นางสุนีย์  พ่วงกลาง

งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ

นางสุนีย์ พ่วงกลาง 

งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่ายทางการศึกษา
 
 


 

นายสำเริง จำปาโพธิ์

งานกิจกรรมเด็ก - เยาวชน

นายสำเริง  จำปาโพธิ์

  งานกีฬานันทนาการ

นางสุนีย์  พ่วงกลาง

งานกิจการศาสนา
งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
 
 

 

 

 

 

 
โรงเรียน
  

นายวรศักดิ์  กาญจนสีมา 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑

นายวรสัณห์  คชสาร 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒

นายไพโรจน์ สวามีชัย 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓

 
บริหารงาน ๔ ฝ่าย

 

   -ฝ่ายวิชาการ

 

   -ฝ่ายบริหาร
 
   -ฝ่ายปกครอง
 
   -ฝ่ายบริการ
 
 
หน่วยศึกษานิเทศ

 

 

 

 

 นางสุนีย์ พ่วงกลาง

 

 
 
   -ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 
   -ฝ่ายพัฒนาวิชาการนิเทศการศึกษา
 
   -ฝ่ายวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
 
   -ฝ่ายบริการทางการศึกษา