เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

กองการศึกษา

 

 

 
        นางอัญชุลี  ตรงด่านกลาง

 

  รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
 
ฝ่ายแผนงานและโครงการ

  

 นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

 นางอรุณนา วัฒนานนท์


งานแผนงานและโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ
 


 

 

นางอรุณนา วัฒนานนท์ 

  งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ

 
 

 

  นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

 

 

งานธุรการ    
 
ฝ่ายบริการการศึกษา

 
 

นางสาวปัทมา  บรรจง

 

นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

งานการเจ้าหน้าที่ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ งานโรงเรียน

 

  นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

 

 

งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลัฐาน
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและอัธยาศัย

 


 

 นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่ายทางการศึกษา
 
 นายสำเริง จำปาโพธิ์

นายสำเริง  จำปาโพธิ์

นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

งานกิจกรรมเด็ก - เยาวชน งานกีฬานันทนาการ
งานกิจการศาสนา
งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
 
 

 

 

 

 

 
โรงเรียน
 


 

นายวรศักดิ์  กาญจนสีมา 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑

ดร.นิรันดร์  เนตรภักดี

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒

นายไพโรจน์ สวามีชัย 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓

 
บริหารงาน ๔ ฝ่าย

 

   -ฝ่ายวิชาการ

 

   -ฝ่ายบริหาร
 
   -ฝ่ายปกครอง
 
   -ฝ่ายบริการ
 
 
หน่วยศึกษานิเทศ

 

 

 

 

 นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

 

 
 
   -ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 
   -ฝ่ายพัฒนาวิชาการนิเทศการศึกษา
 
   -ฝ่ายวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
 
   -ฝ่ายบริการทางการศึกษา