เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

กองการศึกษา

 

 

 
        นางอัญชุลี  ตรงด่านกลาง

รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 
ฝ่ายแผนงานและโครงการ

  

 นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

งานแผนงานและโครงการ

 นางอรุณนา วัฒนานนท์

งานระบบสารสนเทศ


งานงบประมาณ 

 


 

 

งานระบบสารสนเทศ

นางอรุณนา วัฒนานนท์ 

งานงบประมาณ

 
 

 

  นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

งานธุรการ

 

 

 
ฝ่ายบริการการศึกษา

 
 

นางสาวปัทมา  บรรจง

งานการเจ้าหน้าที่

 

 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

งานโรงเรียน

 

  นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

งานกิจการนักเรียน

 

งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักฐาน
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 

 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและอัธยาศัย

 


 

 นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ

นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่ายทางการศึกษา
 
 นายสำเริง จำปาโพธิ์

งานกิจกรรมเด็ก - เยาวชน

นายสำเริง  จำปาโพธิ์

  งานกีฬานันทนาการ

นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

งานกิจการศาสนา
งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
 
 

 

 

 

 

 
โรงเรียน
 


 

นายวรศักดิ์  กาญจนสีมา 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑

ดร.นิรันดร์  เนตรภักดี

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒

นายไพโรจน์ สวามีชัย 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓

 
บริหารงาน ๔ ฝ่าย

 

   -ฝ่ายวิชาการ

 

   -ฝ่ายบริหาร
 
   -ฝ่ายปกครอง
 
   -ฝ่ายบริการ
 
 
หน่วยศึกษานิเทศ

 

 

 

 

 นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

 

 
 
   -ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 
   -ฝ่ายพัฒนาวิชาการนิเทศการศึกษา
 
   -ฝ่ายวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
 
   -ฝ่ายบริการทางการศึกษา