เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

กองการศึกษา

 

 

 
   

 

  รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
 
ฝ่ายแผนงานและโครงการ

  

 นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

 นางอรุณนา วัฒนานนท์


งานแผนงานและโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ
 


 

 

นางอรุณนา วัฒนานนท์ 

  งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ

 

 

  นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

 

 

งานธุรการ    
 
ฝ่ายบริการการศึกษา

 
 

นางสาวปัทมา  บรรจง

 

นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

งานการเจ้าหน้าที่ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ งานโรงเรียน

 

  นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

 

 

งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลัฐาน
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและอัธยาศัย

 


 นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
เครือข่ายทางการศึกษา
 
 

นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

งานกิจกรรมเด็ก - เยาวชน งานกีฬานันทนาการ
งานกิจการศาสนา
งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
 
 

 

 

 


 


 
โรงเรียน
 


 

นายวรศักดิ์  กาญจนสีมา
ดร.นิรันดร์  เนตรภักดี นายไพโรจน์ สวามีชัย

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๒

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๓

 
บริหารงาน ๔ ฝ่าย

 

   -ฝ่ายวิชาการ

 

   -ฝ่ายบริหาร
 
   -ฝ่ายปกครอง
 
   -ฝ่ายบริการ
 
 
หน่วยศึกษานิเทศ

 

 

 

 

 นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

 

 
 
   -ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 
   -ฝ่ายพัฒนาวิชาการนิเทศการศึกษา
 
   -ฝ่ายวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
 
   -ฝ่ายบริการทางการศึกษา