เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

กองการศึกษา

 

 

 
นายคำผุน เรียงนอก

 

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
 
ฝ่ายแผนงานและโครงการ

  

 นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

 นางอรุณนา วัฒนานนท์

นางอรุณนา  วัฒนานนท์

งานแผนงานและโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ
 


นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

นายศุภวุฒิ  อินธุโสภณ

นางสาวเยาวลักษณ์ บาลโพธิ์

งานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พนักงานจ้างทั่วไป ช่วยงานธุรการ
 
ฝ่ายบริการการศึกษา

 
 

นางสาวปัทมา  บรรจง

 

นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

งานการเจ้าหน้าที่ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ งานโรงเรียน

 

  นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

 

นายรัฐกานต์ แควกลาง

งานกีฬาและนันทนาการ
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลัฐาน
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 ผู้ช่วยนักสันทนาการ
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและอัธยาศัย

 


 นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
เครือข่ายทางการศึกษา
 
 นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

งานกิจกรรมเด็ก - เยาวชน งานกีฬานันทนาการ
งานกิจการศาสนา
งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
 
 

 


 
โรงเรียน
 


 
นางอภิญญา  เนตรภักดี

       ผู้อำนวยการสถานศึกษา          โรงเรียนเทศบาล ๑

รักษาการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๒

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๓


 
บริหารงาน ๔ ฝ่าย

 

   -ฝ่ายวิชาการ

 

   -ฝ่ายบริหาร
 
   -ฝ่ายปกครอง
 
   -ฝ่ายบริการ
 
 
หน่วยศึกษานิเทศ

 

 

 

 

 นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

 

 
 
   -ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 
   -ฝ่ายพัฒนาวิชาการนิเทศการศึกษา
 
   -ฝ่ายวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
 
   -ฝ่ายบริการทางการศึกษา