เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

กองสวัสดิการสังคม


นางรัชนี อริยรักษ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 ฝ่ายพัฒนาชุมชน

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์


 


นายจตุพงษ์ ไพดีพะเนาว์

 

นางสาวรัชนีย์ ศรไตรแก้ว

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 

 

นางสาวณัจฉรียา   บรรจงปรุ

 

 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

 

กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่  ดูแลส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน   และให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  และสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง   ดูแลสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนตลอดถึงส่งเสริมพัฒนาชุมชน   ให้เป็นชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 คำแนะนำในการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

คุณสมบัติผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1.       มีสัญชาติไทย

2.       มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเทศบาล

3.       มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง (ตามทะเบียนบ้าน)

4.       ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฯลฯ

เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ

1.       สำเนาทะเบียนบ้าน

2.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.     สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่มีสาขาอยู่ในอำเภอโนนสูง (กรณีผู้ขอรับเบี้ยยังชีพประสงค์รับเงินเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)

            คุณสมบัติคนพิการที่จะได้รับเบี้ยความพิการ

                       1.  มีสัญชาติไทย

                       2.  คนพิการที่ขอรับเบี้ยยังชีพฯ  ต้องจดทะเบียนคนพิการตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 

                       3.  มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่จริงในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

                       4. คนพิการที่ฐานะยากจน  ถูกทอดทิ้งอาศัยอยู่ตามลำพังหรืออยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน  หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง  ตนเองได้

เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ

1.       สำเนาทะเบียนบ้าน

2.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.       สำเนาสูติบัตร  (กรณีเป็นเด็กและยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน)

4.       สมุดประจำตัวคนพิการ

5.     สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่มีสาขาอยู่ในอำเภอโนนสูง (กรณีผู้ขอรับเบี้ยความพิการประสงค์รับเงินผ่านธนาคาร)

 

เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

หลักเกณฑ์การสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

1.       มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

2.       มีสัญชาติไทย

3.       มีฐานะยากจนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศกำหนด  หรือมีชื่อในบัญชีสำรองผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ผู้สูงอายุนั้นมีภูมิลำเนา  ในกรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีต้องรับรองว่าเป็นผู้สูงอายุฐานะยากจนจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน

4.       ไม่มีญาติหรือไม่สามารถจัดการศพได้ตามประเพณี

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

1.       บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุ  ยื่นคำขอต่อเทศบาลตำบลโนนสูง  ในเขตพื้นที่ที่มีภูมิลำเนา  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันออกใบมรณบัตร  และส่งเรื่องให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมฯ  ภายใน 5 วันทำการ

2.       เทศบาลตำบลโนนสูงแจ้งเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมเอกสารหลักฐาน     ดังนี้

2.1      หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมและรับรองว่าผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพ

2.2      สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (นายกฯ  ,  รองนายก  ,  กำนัน  ,  ผู้ใหญ่บ้าน)  จำนวน  2  ฉบับ

2.3      สำนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขออย่างน้อย  2  ฉบับ

2.4      สำเนาใบมรณบัตร  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต  อย่างละ 2 ฉบับ  (สำหรับใบมรณบัตรขอดู วัน เดือน ปี ที่เสียชีวิตและเลขที่ใบมรณบัตรจากฉบับตัวจริงด้วย)

 

หากท่านเข้าข่ายการรับเงินสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ สามารถนำหลักฐานมายื่นเพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าวได้ที่

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลโนนสูง    โทรศัพท์  0-4437-9649