เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวโชฒณา พงษ์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
 

นายจตุพงษ์ ไพดีพะเนาว์


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

นางสาวรัชนีย์ ศรไตรแก้ว
นางวนิดา  พินิจพงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นางสาวณัจฉรียา   บรรจงปรุ

 

 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน