เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายประมวล  กองแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสาธารณสุข

ฝ่ายบริการสาธารณสุข นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

 -ว่าง-

นางสาวตติญาภรณ์  นามแสง

 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 งานเผยแพร่และฝึกอบรม

งานธุรการ  นายประมวล  กองแก้ว

ว่าง

นางสาวอลิศรา  ชาญจอหอ

 รก.หัวหน้างานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม

หัวหน้างานเผยแพร่และฝึกอบรม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


 

 

นางสุเนตร พุดทอง 


 
งานส่งเสริมสุขภาพ
ลูกจ้างประจำ
 


 

นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

นางรำพรรณ จันทรปรีชายุทธ 

 

 หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ

ลูกจ้างประจำ
 
 

 

   

 

งานวางแผนสาธารณสุข

 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 


นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

นายประมวล  กองแก้ว

 รก.หัวหน้างานวางแผนสาธารณสุข

 หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ

พยาบาลวิชาชีพ
 
 

 

   

 

 หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข

 งานสัตวแพทย์

 
 

 

 -ว่าง-

 -ว่าง- 
 

 

 

 นางศิวาพร ปานกลาง

 

 

 พนักงานจ้างทั่วไป

 
 ทีมแพทย์และพยาบาลจาก
โรงพยาบาลโนนสูง
 

 

  งานรักษาความสะอาด

 

 

 

 

 นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

 

 

 รก.หัวหน้างานรักษาความสะอาด