เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายประมวล  กองแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสาธารณสุข

ฝ่ายบริการสาธารณสุข นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

 พ.จ.อ.ประเสิรฐ  คงหาญ

นางสาวกรรญา  ภานุรักษ์

 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 งานเผยแพร่และฝึกอบรม

งานธุรการ 


 นายประมวล  กองแก้ว

ว่าง

ว่าง

 รก.หัวหน้างานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม

หัวหน้างานเผยแพร่และฝึกอบรม

เจ้าพนักงานธุรการ

 


 

 

นางสุเนตร พุดทอง 


 
งานส่งเสริมสุขภาพ
ลูกจ้างประจำ
 


 

นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

นางรำพรรณ จันทรปรีชายุทธ 

 

 หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ

ลูกจ้างประจำ
 
 

 

   

 

งานวางแผนสาธารณสุข

 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 


นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

นายประมวล  กองแก้ว

 รก.หัวหน้างานวางแผนสาธารณสุข

 หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ

พยาบาลวิชาชีพ
 
 

 

   

 

 หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข

 งานสัตวแพทย์

 
 

นางสาวกรรญา  ภานุรักษ์


 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 -ว่าง- 
 

 

 

 นางศิวาพร ปานกลาง

 

 

 พนักงานจ้างทั่วไป

 
 ทีมแพทย์และพยาบาลจาก
โรงพยาบาลโนนสูง
 

 

  งานรักษาความสะอาด

 

 

 

 

 นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

 

 

 รก.หัวหน้างานรักษาความสะอาด