เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

นางประภาพรรณ โพธิ์มีศิริ

 

 

รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

 นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

 

-ว่าง-

 นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 งานเผยแพร่และฝึกอบรม

งานธุรการ  นายประมวล  กองแก้ว

นายชัยฤทธิ์  พาธิรักษ์

นายชัยฤทธิ์  พาธิรักษ์

 รก.หัวหน้างานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

หัวหน้างานเผยแพร่และฝึกอบรม

 
เจ้าพนักงานธุรการ

 


 นางกิ่งแก้ว นิจจอหอ

 

นางสุเนตร พุดทอง 

 พนักงานจ้างทั่วไป

 
งานส่งเสริมสุขภาพ
ลูกจ้างประจำ
 


 

นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

นางรำพรรณ จันทรปรีชายุทธ 

 

 หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ

ลูกจ้างประจำ
 
 

 

   

 

งานวางแผนสาธารณสุข

 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 


 

นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

นายประมวล  กองแก้ว

 รก.หัวหน้างานวางแผนสาธารณสุข

 หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ

พยาบาลวิชาชีพ
 
 

 

   

 

 งานศูนย์บริการสาธารณสุข

 งานสัตวแพทย์

 
  

 

 -ว่าง-

นางเตือนใจ  ชังจอหอ 

 
ลูกจ้างประจำ

 
 

 

 นางศิวาพร ปานกลาง

 

 

 พนักงานจ้างทั่วไป

 
 
ทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลโนนสูง
 

 

  งานรักษาความสะอาด

 

 

 

 

 นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

 

 

 รก.หัวหน้างานรักษาความสะอาด