เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

นางประภาพรรณ โพธิ์มีศิริ

 

 

รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

 นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

 พ.จ.อ.ประเสิรฐ  คงหาญ

-ว่าง-

 นักวิชาการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 งานเผยแพร่และฝึกอบรม

งานธุรการ  นายประมวล  กองแก้ว

นายชัยฤทธิ์  พาธิรักษ์

นายชัยฤทธิ์  พาธิรักษ์

 รก.หัวหน้างานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม

หัวหน้างานเผยแพร่และฝึกอบรม

เจ้าพนักงานธุรการ

 


 

 

นางสุเนตร พุดทอง 


 
งานส่งเสริมสุขภาพ
ลูกจ้างประจำ
 


 

นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

นางรำพรรณ จันทรปรีชายุทธ 

 

 หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ

ลูกจ้างประจำ
 
 

 

   

 

งานวางแผนสาธารณสุข

 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 


นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

นายประมวล  กองแก้ว

 รก.หัวหน้างานวางแผนสาธารณสุข

 หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ

พยาบาลวิชาชีพ
 
 

 

   

 

 งานศูนย์บริการสาธารณสุข

 งานสัตวแพทย์

 
  

 

 -ว่าง- 
 

 

 

 นางศิวาพร ปานกลาง

 

 

 พนักงานจ้างทั่วไป

 
 ทีมแพทย์และพยาบาลจาก
โรงพยาบาลโนนสูง
 

 

  งานรักษาความสะอาด

 

 

 

 

 นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

 

 

 รก.หัวหน้างานรักษาความสะอาด