เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

สถานธนานุบาล

 

 

 

นายประสงค์  โพธิ์มีศิริ

 

 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
 
 

 

 

 นายณัฐพล  ตะเภาน้อย

 

 
ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
 
 
 

 

 

 

 

 

ผู้จัดการสถานธนานุบาล
 

 
นายชัชวาลย์ ชีวะวิโรจน์

นางสาวอรัญญา ทองเอี่ยม

นางจินดา วงศ์รัตนากร 

 นายสุพจน์ เอมดิษฐ์

พนักงานรักษาของ

พนักงานบัญชี

พนักงานเขียนตั๋ว

พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด