เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

สถานธนานุบาล

 

 

 


 

 
 
 

 

 

 นายณัฐพล  ตะเภาน้อย

 

 
ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
 
 
 

 

 

นายพิทักษ์  ดรธงขวา

 

 

ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโนนสูง
 

 
นายชัชวาลย์ ชีวะวิโรจน์

นางสาวอรัญญา ทองเอี่ยม

นางจินดา วงศ์รัตนากร 

 นายสุพจน์ เอมดิษฐ์

พนักงานรักษาของ

พนักงานบัญชี

พนักงานเขียนตั๋ว

พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด