เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]8
2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รอบ ๒ ปี ๒๕๖๑ [ 30 มี.ค. 2563 ]63
3 หลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดีบ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 1 พ.ย. 2562 ]3
4 แนวทางพัฒนาบุคลากร [ 31 ต.ค. 2562 ]3
5 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]8
6 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]7
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษทางวินัย [ 2 ต.ค. 2562 ]2
8 มาตรฐานจริยธรรม ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ [ 4 ม.ค. 2562 ]78
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 ต.ค. 2561 ]77
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 523/2561เรื่องแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล3ปี (2561-2563)แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2561 [ 24 ส.ค. 2561 ]140
11 รายละเอียดแผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2561-2563 [ 24 ส.ค. 2561 ]99
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 405/2561เรื่องแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล3ปี(2561-2563)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)พ.ศ.2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]155
13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบฐานข้อมูลบุคลากร การพัฒนาบุคลากร [ 19 เม.ย. 2561 ]70
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่171/2560 เรื่อง แผนอัตรากำลังพนักงานงานเทศบาล3ปี(ปีงบประมาณพ.ศ.2561-2563)ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 29 ก.ย. 2560 ]157