เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง เป็นผู้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและวุฒิบัตร กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมแรงงานฯ


วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง เป็นผู้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและวุฒิบัตร กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมแรงงาน โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (GIG Worker) การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร "ผู้ประกอบอาหารไทย" ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2566 โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโนนสูง

2024-06-17
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07