เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 

  โครงการชุมชนต้นแบบ เพื่อสุขภาวะสุขภาพ โดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโนนสูง
  โครงการคลีนิกกฏหมาย ประจำปี 2567 จัดโดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
  ประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 2 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2567
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ตำบลโนนสูง
  อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับเยาวชนและประชาชน
  โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020
     
     

 
 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง 145 ถนนศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทร. 044-379270
E- mail: admin@nonsung.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign