เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคม เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567


วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภา , ผู้อำนวยการกอง , คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคม เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ณ ห้องประชุม อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07