เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

ฝ่ายบริหาร

 (คณะเทศมนตรี)


นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
โทร.089-2345445   


นายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
โทร.084-8285599
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
โทร.086-5858856

 

นายไพโรจน์ สวามีชัย นางปราณี วัชระสุขโพธิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
โทร.089-8444710
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
โทร.099-2391645
ฝ่ายนิติบัญญัติ

 (สภาเทศบาล)


นายอาจ สังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล
โทร.086-2609492
นายจีรายุฑธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ
รองประธานสภาเทศบาล
โทร.089-6282189
นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรพงษ์ วัชระสุขโพธิ์ นายกิตติ พิมประสาร นางธิดารัตน์ อิ่มวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.081-8799079
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.081-8785159
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.098-1236214 

นายทวน สงกรานต์ นางสุมลรัตน์ สมสุข
นายทวีศักดิ์ บุญทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.082-1400387

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.089-5781420

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.081-9552366    

นายสุพิศ วัดกลาง
นายเฉลิมพงษ์ กมลกลาง นางพรรณา กลิ่นกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร 087-2587420

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.088-4750806
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.064-0806363

     
นายอุดม เป้ากลาง
   
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.088-3563989
   

ฝ่ายข้าราชการประจำ

 (หัวหน้าส่วนราชการ)


นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง
ปลัดเทศบาล


นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
โทร 082-3242639
นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 095-2858798

 

นายอภินันท์ พินิจพงษ์
นางณัทญา สุวรรณโยธี
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ

นางเกวลิน อุ่นเจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองคลัง


นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์ นางสาวนพาภรณ์ วิเศษทรัพย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม