เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
สภาเทศบาล


นายอาจ สังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล
โทร.086-2609492
นายจีรายุฑธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ
รองประธานสภาเทศบาล
โทร.089-6282189
นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร.
นายสุรพงษ์ วัชระสุขโพธิ์ นายกิตติ พิมประสาร นางธิดารัตน์ อิ่มวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.081-8799079
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.081-8785159
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.098-1236214 

นายทวน สงกรานต์ นางสุมลรัตน์ สมสุข
นายทวีศักดิ์ บุญทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.082-1400387

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.089-5781420

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.081-9552366    

นายสุพิศ วัดกลาง
นายเฉลิมพงษ์ กมลกลาง นางพรรณา กลิ่นกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร 087 258 7420

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.088-4750806
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.064-0806363

     
นายอุดม เป้ากลาง
   
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.088-3563989