เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง
ปลัดเทศบาล


นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล

นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง
นายอภินันท์ พินิจพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองช่าง


นางณัทญา สุวรรณโยธี
นางเกวลิน อุ่นเจริญ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ
นางสาวนพาภรณ์ วิเศษทรัพย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม