เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง
ปลัดเทศบาล
โทร. 088-5942234


นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
โทร. 082-3242639
นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 095-2858798


นายชาติ ชมชื่น
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 นางณัทญา สุวรรณโยธี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางเกวลิน อุ่นเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลังนายคำผุน เรียงนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม