เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล


 

นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง

ปลัดเทศบาล

นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก นายศิริพันธ์ุ  ศิริประภา
นายยุทธนา  แทงตลาด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายโชติธนินท์  วีระธัญญเวทย์ นางสาวสุภาวดี  สุรเนตร นางสาวศิริพร เพ็งกลาง 
นิติกร ปฏิบัติการ นิติกร ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวปัทมา  บรรจง นายรัฐกร มะเริงสิทธิ์ นางสาวศิริรัตน์  อุทัยกลาง

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายยุทธนา  แทงตลาด
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายภูธิป วิเศษพลกรัง
นายมานะ เชื่อมกลาง
นายถิรภัทร  ปิ่นนิกร นายอัครวัฒน์ ไพดีพะเนาว์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
 
 
นายสนธยา หิงพุดซา
นายเจริญพงษ์ สำราญกลาง นายวรวุฒิ  ปลั่งกลาง นายอุทัย   สังข์ดอน
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
นักจัดการงานเทศกิจ
ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานเทศกิจ เจ้าพนักงานเทศกิจด.ต.ประจักษ์ บรรดาศักดิ์ นางพรสวรรค์ แก้วกลาง


ตำรวจเทศกิจ พนักงานวิทยุ