เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางณัทญา สุวรรณโยธี

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


 
 
นางกรรณิการ์    ศรีขาว  นายประภากร ปานกลาง
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานบริหารงานทั่วไป งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

นายผดุงเกียรติ เทียบกลาง
นางฉวีวรรณ วณิชวรากิจ
ว่าง นายศุภณัฐ กาวไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

 

 


 ว่าง


  นายอรรถวุฒิ ปานกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


   พนักงานจ้างทั่วไปนางกัลยา อริยสุระ

นายกิตตธัช สังสกฤษณ์
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


พนักงานจ้างทั่วไป