เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
กองคลัง

 

กองคลัง
 
 


 
นางเกวลิน  อุ่นเจริญ
 
 

ผู้อำนวยการ กองคลัง

 
ฝ่ายบริหารงานคลัง การบริหารงานพัสดุ
ฝ่ายพัฒนารายได้


นางประภาทิพย์   ณรงค์นอก
นางประภาทิพย์   ณรงค์นอก นางนันทนา  ดิษฐพลขันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 งานการเงิน

งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานผลประโยชน์
และกิจการพาณิชย์


 

 นางสุวรรณี ปานเจริญศักดิ์

นางยุพิน บุญพัฒน์
นางอนงค์ลักษณ์  หลวงกลาง

 นักวิชาการ การเงินและบัญชี
ชำนาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 นางเขมจิรา โลพันดุง
นางสิริ สิงหศิริ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

งานธุรการ


 งานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินนางสาวณัชชา  ยินขุนทด
นางอนงค์ลักษณ์  หลวงกลาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการช่วยงานแผนที่ภาษี


นางเขมจิรา โลพันดุง
นางสิริ สิงหศิริ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ช่วยงานธุรการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
ช่วยงานแผนที่ภาษี