เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
กองช่าง

 


 

นายอภินันท์ พินิจพงษ์

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายการโยธา

-ว่าง-

นายชาติ ชมชื่น
    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

 หัวหน้าฝ่ายการโยธา


ว่าง
จ่าสิบโทจิรโรจน์  โกยทรัพย์
ว่าง

สถาปนิกปฏิบัติการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 

 

นายเอกรัฐ  ชื่นกลาง

  ว่าง

นายสมบัติ เกิดโมลี

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายช่างไฟฟ้า

  เจ้าพนักงานธุรการ

นางเปรมกมล  แย้มพราย

นางสาววรรณพร  วัดเวียงคำ

 นางสาวสุภาพร  มีเกาะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ช่วยราชการกองช่าง
 คนงานทั่วไป

 

 

นายชญานนท์  พ่วงศิรี

 

 

 คนงานทั่วไป