เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
กองการศึกษา

 

 

 
นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ

 

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


-ว่าง-

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอรพรรณ  สีน้อยขาว
-ว่าง- นายยอดวิชิต  คำโม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักสันทนาการปฏิบัติการ


ว่าง

  นายศุภวุฒิ  อินธุโสภณ

นายรัฐกานต์  แควกลาง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยนักสันทนาการ 


 

 

  
 
โรงเรียน
  


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๒

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๓


 
บริหารงาน ๔ ฝ่าย

 

   -ฝ่ายวิชาการ

 

   -ฝ่ายบริหาร
 
   -ฝ่ายปกครอง
 
   -ฝ่ายบริการ
 
 
หน่วยศึกษานิเทศ

 

 

 

 


 

 
 
   -ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 
   -ฝ่ายพัฒนาวิชาการนิเทศการศึกษา
 
   -ฝ่ายวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
 
   -ฝ่ายบริการทางการศึกษา