เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
 

นายจตุพงษ์ ไพดีพะเนาว์


นางภัทรานิษฐ์   ภริตพรพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม


นายสามารถ  หิรัญวัฒนะ นางสาวรัชนีย์ ปิ่นนิกร
นายเทวา  เหมจันทึก นางวนิดา  พินิจพงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นางสาวณัจฉรียา   บรรจงปรุ

 

 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน