เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มอาชีพ เสริมเศรษฐกิจในชุมชน

     ชุมชนโนนหมัน (ชมรมสายใยรัก)

              

              จากการรวมตัวของคนในชุมชน ด้วยเล็งเห็นว่าปัจจุบันหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีน้อยมาก ซึ่งประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีมากมายไม่ว่าจะเป็นภูมิต้านทานที่ดี สารอาหารที่มีประโยชน์แก่ลูกน้อย จึงกลายมาเป็นกลุ่มสายใยรัก กลุ่มที่ช่วยดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ จนถึงหลังคลอด จนได้รับรางวัลเหรียญทองจากโครงการสายรักของพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และจากการตั้งกลุ่มสายใยรักขึ้นนี้จึงมีการรวมตัวก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ ในชุมชนขึ้น ด้วยความสนับสนุนจากเทศบาลฯ ในด้านความรู้ จัดอบรม รวมถึงเงินทุน ส่งผลให้กลุ่มได้จัดทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นอันได้แก่ สบู่สมุนไพร แชมพูสระผม ขนมทองม้วน รวมถึงปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขายให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้สินค้าที่ดีและมีราคาถูกนั่นเอง

            

 

 

 

  

     ชุมชนบัว 1

               สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อประชาชน ซึ่งอัตราการว่างงานมีมากขึ้น ทางเทศบาลจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น และชุมชนบัว 1 ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการอบรมดังกล่าว ประกอบกับประชาชนในชุมชนได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ ส่งผลให้เกิดกลุ่มอาชีพขึ้น โดยในชุมชนบัว 1 มีกลุ่มอาชีพต่างๆ ดังนี้ กลุ่มทำดอกไม้จันทน์ ซึ่งจะมีจุดเด่นตรงที่เป็นดอกไม้จันทน์หลากสี กลุ่มขนมไทยซึ่งก็คือ ทองม้วนรสอร่อยของกลุ่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก กลุ่มทำสบู่ ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรอันหาได้ง่ายจากในชุมชนนั่นเอง

 

    

ชุมชนบัว 2

               ผลิตภัณฑ์จากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ไม้เท้าหัวงู พญานาค ขึ้น จากอดีตผลิตและส่งขายให้กับชาวต่างชาติที่สนใจ จนเมื่อได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่อำเภอโนนสูง ประกอบอาชีพนักการภารโรงพร้อม ๆ กับการทำไม้เท้าไปด้วย ส่งผลให้นายพรมมา เชื้อชัย มีรายได้เสริมจากเงินเดือน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากไม้เท้าได้รับความสนใจจากคนในชุมชนจึงมีการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้เท้าหัวงู พญานาค อย่างจริงจัง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลฯ ในด้านการตลาด และด้านเงินทุน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไม้เท้าหัวงู พญานาค ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงเคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 ดาว ในปี 2549 นอกจากนี้ยังได้กลายเป็นวิสาหกิจชุมชนของชุมชนบัว 2 อีกด้วย 

 

 

 

     ชุมชนบัว 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               จากการจัดโครงการอบรมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ส่งผลให้ประชนชนในชุมชนหันมาผลิตสินค้าใช้ในชุมชน เป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งชุมชนบัว 3 ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ในชุมชนขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมของกลุ่มชุมชนบัว 3 ได้แก่ น้ำยาล้างจาน ด้วยลักษณะพิเศษคือไม่มีกลิ่น และล้างสะอาด จึงได้รับความนิยมจากคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีสบู่สมุนไพรไทยที่หาได้ง่าย ๆ จากชุมชน และแชมพูสระผม ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ชุมชนดังกล่าวสามารถเป็นรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน ทั้งยังเป็นสินค้าที่มีราคาถูกสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในชุมชนได้อีกทาง