เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวนพาภรณ์ วิเศษทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสาธารณสุข

ฝ่ายบริการสาธารณสุข


 นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

นางสาวชัชรี คำมี

ว่าง

 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 งานเผยแพร่และฝึกอบรม

งานธุรการ ว่าง

นางสาวอลิศรา  ชาญจอหอ

 รก.หัวหน้างานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม

หัวหน้างานเผยแพร่และฝึกอบรม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 
 
งานส่งเสริมสุขภาพ

 


 

นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์


 

 หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ


 
 

 

   

 

งานวางแผนสาธารณสุข

 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 

 

นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์


 รก.หัวหน้างานวางแผนสาธารณสุข

 หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ


 
 

 

   

 

 หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข

 งานสัตวแพทย์

 
 

 

 -ว่าง-

 -ว่าง- 
 

 

 

 นางศิวาพร ปานกลาง

 

 

 พนักงานจ้างทั่วไป

 
 ทีมแพทย์และพยาบาลจาก
โรงพยาบาลโนนสูง
 

 

  งานรักษาความสะอาด

 

 

 

 

 นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

 

 

 รก.หัวหน้างานรักษาความสะอาด