เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสาธารณสุข

ฝ่ายบริการสาธารณสุข


 นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

นางสาวชัชรี คำมี

ว่าง

 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 งานเผยแพร่และฝึกอบรม

งานธุรการ 
ว่าง

นางสาวอลิศรา  ชาญจอหอ

 รก.หัวหน้างานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม

หัวหน้างานเผยแพร่และฝึกอบรม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


 

 

นางสุเนตร พุดทอง 


 
งานส่งเสริมสุขภาพ
ลูกจ้างประจำ
 


 

นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

นางรำพรรณ จันทรปรีชายุทธ 

 

 หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ

ลูกจ้างประจำ
 
 

 

   

 

งานวางแผนสาธารณสุข

 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 

 

นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์


 รก.หัวหน้างานวางแผนสาธารณสุข

 หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ


 
 

 

   

 

 หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข

 งานสัตวแพทย์

 
 

 

 -ว่าง-

 -ว่าง- 
 

 

 

 นางศิวาพร ปานกลาง

 

 

 พนักงานจ้างทั่วไป

 
 ทีมแพทย์และพยาบาลจาก
โรงพยาบาลโนนสูง
 

 

  งานรักษาความสะอาด

 

 

 

 

 นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์

 

 

 รก.หัวหน้างานรักษาความสะอาด