เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
สถานธนานุบาล

 

 

 

 นายชำนาญ  มุ่งยุทธกลาง

 

 
ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
 
 
 

 

 

นายพิทักษ์  ดรธงขวา

 

 

ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโนนสูง
 
       
 นายชัชวาลย์ ชีวะวิโรจน์  นางสาวอรัญญา ทองเอี่ยม  นางจินดา วงศ์รัตนากร
นายสุพจน์ เอมดิษฐ์
 พนักงานรักษาของ  พนักงานบัญชี  พนักงานเขียนตั๋ว  พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด