เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติเทศบาลตำบลโนนสูง

                  หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 แล้ว รัฐบาลได้จัดตั้งเทศบาลขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรตามควรแก่ฐานะ เช่น เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร แล้วแต่กรณี โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ทางราชการมีความประสงค์จะจัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่ แต่ในระยะนั้นได้เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่ไม่สามารถจัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่ ทางราชการจึงได้พิจารณาเห็นว่าอำเภอโนนสูงมีชุมชนหนาแน่น ซึ่งเรียกกันว่าอำเภอกลาง ประชาชนนิยมขนสินค้าพืชไร่ต่างๆ มาจำหน่ายและส่งไปจำหน่ายยังที่ต่าง ๆ เป็นที่มีทำเลดีกว่าที่อื่น จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะตำบลโนนสูงทั้งตำบลขึ้นเป็นเทศบาลตำบลโนนสูง (อาณาเขตครอบคลุมตำบลหลุมข้าวและตำบลธารประสาทในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2480 โดยขุนเกษมสิมารักษ์ เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก มีเนื้อที่ทั้งหมด 83.63 ตารางกิโลเมตร โดยได้อาศัยสโมสรข้าราชการอำเภอโนนสูง (หลังเดิมรื้อแล้ว) เป็นที่ทำงาน ต่อมาจึงได้สร้างอาคารไม้ชั้นเดียวขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลเอง (อาคารหลังเดิม) เมื่อ พ.ศ. 2484 มาจนถึง พ.ศ.2512 เป็นเวลา 38 ปี ตัวอาคารสำนักงานหลังเดิมผุพังและทรุด ไม่สามรถจะปรับปรุงแก้ไข ให้แข็งแรงและสง่างามได้ จึงได้ขอกู้เงิน ก.ส.ท. จำนวน 650,000 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อปี พ.ศ.2513 และเทศบาลได้ตั้งงบประมาณสมทบอีก 60,000 บาท ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเป็นอาคารตึก 2 ชั้น หลังคาทรงไทยตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2514 คืออาคารสำนักงานหลังปัจจุบัน