เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 สภาพทั่วไป

     ที่ตั้ง

          เทศบาลตำบลโนนสูง ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 36 กิโลเมตร

 

     อาณาเขต

          ส่วนเขตเทศบาลนั้นแต่เดิมกว้างขวางมาก ไม่สามารถจะให้บริการแก่ประชาชนได้เนื่องจาก รายได้ไม่เพียงพอ เมื่อ พ.ศ.2492 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลลดลงเหลือพื้นที่ 5.058 ตารางกิโลเมตร โดย “พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2493” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2492 และต่อมาได้มีการขยายเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นเป็น 12.95 ตารางกิโลเมตร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 245 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2534 มีเขตเทศบาล ดังนี้

          หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ริมคลองส่งน้ำสหกรณ์ ฝังเหนือ ที่จะซึ่งอยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2067 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (โนนสูง) – ขามสะแกแสง ติดกับริมคลองส่งน้ำสหกรณ์ ฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวริมคลองส่งน้ำสหกรณ์ฝั่งเหนือ ระยะ 1,200 เมตร

          ด้านเหนือ จากหลักเขตที่ 1 เลียบริมคลองส่งน้ำสหกรณ์ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2 (โนนสูง) – ขามสะแกแสง ฟากตะวันออก

          จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหลุมข้าว ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไปบ้านซาด ฟากเหนือบรรจบกับริมถนนไปบ้านหลุมข้าว ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวริมถนนไปบ้านหลุมข้าว ฟากเหนือ ระยะ 320 เมตร

          ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดซึ่งริมลำเชียงไกร ฝั่งตะวันตกตัดกับเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนสำราญราษฎร์

          ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2067 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (โนนสูง) - ขามสะแกแสง ฟากตะวันตก ที่จะซึ่งอยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางถนนโนนนามาบรรจบกับริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2067 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (โนนสูง) – ขามสะแกแสง ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ตามแนวริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2067 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (โนนสูง) - ขามสะแกแสง ฟากตะวันตก ระยะ 1,500 เมตร

          จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2067 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (โนนสูง) – ขามสะแกแสง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 500 เมตร ถึงหลักเขตที่ 6

          ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางเทศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม 293.500 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 200 เมตร

          จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1

 

     เขตเทศบาลตำบลโนนสูง ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากจังหวัด ประมาณ 36 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

               ทิศเหนือ          ติดต่อกับ      องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงส์

               ทิศใต้             ติดต่อกับ       เทศบาลตำบลใหม่

               ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ      องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

               ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ      เทศบาลตำบลด่านคล้า

 

     พื้นที่

          เขตเทศบาลตำบลโนนสูง มีพื้นที่ทั้งหมด 12.95 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.81 ของพื้นที่อำเภอโนนสูง